Hitelesség és bizalom! Dr. Gönczöl Judit közjegyző - Budapest, XII. ker. Alkotás u. 31. I/1. 

Hitelesítés


A hitelesítés alábbi szolgáltatásaival is várjuk ügyfeleinket a Budapest, XII. kerület, Alkotás u. 31. I/1. szám alatti közjegyzői irodánkba.

A KÖZJEGYZŐI HITELESÍTÉS

Okirat hitelesítés

Az okirat közjegyzői hitelesítése valójában másolat hitelesítés, hiszen a  közjegyző okirat hitelesítés esetén a jól olvasható okiratról készített másolatot hitelesíti tanúsítvány kiállításával. A tanúsítvány kiállítása ún. hitelesítési záradék formájában történik, melyet a közjegyző magán az okiraton, vagy az okirathoz fűzve helyez el. A hitelesítési záradék tartalmazza, hogy a másolat eredeti okiratról készült-e, vagy annak kiadmányáról, másolatáról, továbbá azt, hogy a felmutatott okiraton volt-e illetékbélyeg, vagy, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik vagy esetlegesen annak csak egy része.
A közjegyző az okiratok hitelesítése (pl.: bizonyítvány hitelesítés) esetén magának a hitelesített okiratnak sem a valódiságát, sem a tartalmi jogszerűségét nem vizsgálja, csak az általa készített tanúsítvány alakiságának megtartásáért és tartalmi valódiságáért felel. Az okirat (pl.: bizonyítvány, diploma) valódiságát az okirat kiállítója igazolhatja. Az okirat közjegyző általi hitelesítése az okirat bizonyító erejét nem változtatja meg, a magánokiratról a közjegyző által készített hiteles másolat nem közokirat. A közjegyzőnek kötelessége az ún. hitelesítések könyvébe az okirat hitelesítés tényét bejegyezni, ehhez pedig fel kell jegyeznie az ügyfél személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának adatát is.

Aláírás hitelesítés

A közjegyző névaláírás vagy kézjegy valódiságát akkor tanúsítja, ha a fél az okiratot a közjegyző előtt írja alá, vagy az okiraton levő aláírását a közjegyző előtt a sajátjának ismeri el. A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza az ügyfél természetes személyazonosító adatait. A közjegyző a fél személyazonosságáról a tanúsítvány kiállítása előtt köteles meggyőződni. Az aláírás hitelesítés tényét a közjegyző köteles bejegyezni a hitelesítések könyvébe, amelyet az ügyfélnek is szükséges aláírnia.

Ténytanúsítás

A közjegyző bármilyen jogi jelentőségű tényt közhitelesen tanúsíthat. Ténytanúsítás esetén a közjegyző a tényeket jegyzőkönyvben rögzíti és erről ad ki tanúsítványt. Ilyenek lehetnek például:
  • okirat felmutatásának tanúsítása,
  • nyilatkozat vagy értesítés közlésének tanúsítása (pl.: felmondás),
  • gazdasági társaság közgyűlése, testületi ülés,  és azon hozott határozat tanúsítása,
  • versenytárgyalás tanúsítása,
  • árverés tanúsítása,
  • sorsolás tanúsítása,
  • személy életben létének tanúsítása,
  • váltóóvás felvétele.

Nyilvántartás adatainak tanúsítása

A közjegyző közhitelességű nyilvántartások adatairól is állíthat ki tanúsítványt, vagyis tanúsíthatja, hogy a kivonat vagy másolat a nyilvántartás adataival megegyezik. A kiállított tanúsítvány (pl.: hiteles cégkivonat, hiteles tulajdoni lap) a nyilvántartást vezető szerv által kiállított kivonattal, másolattal, vagy bizonyítvánnyal azonos hatályú.
A közjegyző többek között az alábbi nyilvántartások tartalmának lekérésére és tanúsítására jogosult:
  • Cégnyilvántartás: az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium On-line Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által működtetett rendszer, amely a cégbíróságokon nyilvántartott gazdálkodó szervetek adatait tartalmazza. A rendszer használatával a közjegyző az ország bármely cégbíróságán nyilvántartott társaságról cégmásolat, cégkivonat, cégbizonyítvány lekérdezésére jogosult. Az így kiállított hiteles cégkivonat azonos hatályú a cégbíróság által kiállított cégkivonattal.
  • Ingatlannyilvántartás: a Földmérési és Távérzékelési Intézet által működtetett országos földhivatali számítógépes hálózat, az ún. TAKARNET rendszer, amely az ingatlanok tulajdoni lapjainak adatait tartalmazza. A rendszer alapján a közjegyző az ügyfél részére az ország bármely területén található ingatlan tulajdoni lapjáról hiteles másolat lekérdezésére jogosult. A hiteles tulajdoni lap másolat lehet teljes másolat (amely valamennyi bejegyzést tartalmazza szó szerint), szemle (amely a fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint) és részleges másolat (amely csak a kívánt bejegyzéseket tartalmazza szó szerint). A közjegyző által kiállított hiteles tulajdoni lap másolat egyenértékű a földhivatal által kiadott tulajdoni lap másolattal.
Dr. Gönczöl Judit közjegyző    |   1123 Budapest, Alkotás u. 31. I/1.
 Az oldalt szolgáltatja: wlap.hu